Parduotuvės taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo ALIASKA internetinėje parduotuvėje taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi ALIASKA parduotuve internete aliaska.lt(toliau – Aliaska parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu ALIASKA internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  • Pirkėjas šiose Taisyklėse yra laikomas bet kuris asmuo, perkantis ALIASKA parduotuvėje (toliau – Pirkėjas). Pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis ir juridiniai asmenys.
  • Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti ALIASKA parduotuvėje.
  • Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
  • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ALIASKA parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  • Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ALIASKA parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma ALIASKA internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
  • Pirkėjas, norėdamas pirkti ALIASKA parduotuvėje turi pateikti būtinus sutarties įvykdymui asmens duomenis (vardas, elektroninio pašto adresas, telefonas, pristatymo adresas, jei reikia juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir kt.) kurie yra tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (TAR, 2018-07-11, Nr. 11733) bei kitų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
  • Pirkti ALIASKA parduotuvėje galima su registracija arba be jos.  Registruodamasis Pirkėjas užpildo registracijos anketą ir susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį).
 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ALIASKA internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su ALIASKA internetine parduotuve 8 punkte nurodytais atvejais ir tvarka.
  • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  • Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • Pirkėjas, naudodamasis ALIASKA internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  • ALIASKA turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės ALIASKA teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 2. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  • Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Tarpininkas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Tarpininkas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per internetinę bankininkystę ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių atsiėmimo.
  • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: a) apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB; AB SEB bankas;  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje; b) apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimu metu (taikomas tik tuo atveju, kai Pirkėjas užsakymą atsiima ALIASKA parduotuvėje adresu Gedimino g. 25, Marijampolė).
 1. Prekių pristatymas
  • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
  • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Prekių kiekį, kokybę (išorinę prekių išvaizdą) ir komplektiškumą Pirkėjas privalo patikrinti prekių priėmimo metu. Pretenzijos dėl prekių kiekio, kokybės (išorinės prekių išvaizdos) ir komplektiškumo gali būti pateiktos ne vėliau kaip prekių gavimo dieną internetinėje parduotuvėje ALIASKA nurodytomis susisiekimo priemonėmis, skiltyje „Kontaktai“.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  • Kiekvienos ALIASKA parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Tarpininkas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 1. Prekių grąžinimas
  • Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, grąžinimas atliekamas vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Pirkėjas apie tai informuoja Pardavėją raštu pateikdamas laisvos formos prekių grąžinimo prašymą, kuriame turi būti nurodytas užsakymo numeris, grąžinimo priežastis ir grąžinama prekė, jį išsiųsdamas el. paštu info@lt ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.
  • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos.
  • Pagal LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatas nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  • Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 3 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo dienos, apie tai informuodamas el. paštu: info@aliaska.ltarba telefonu: 865691211.
  • Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos, o Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
  • Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
 1. Atsakomybė
  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei ALIASKA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
 2. Apsikeitimas informacija
  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 3. Baigiamosios nuostatos
  • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Meniu